Vocabulari multilingüe de noms de plantes:
Multilingual Vocabulary of plant names:


Nomina plantarum 1 & 2 [pdf]:
Asparagus , Castanea , Corylus , Fraxinus , Juglans , Thymus , Thymbra , Salix - Format MMPND, ...
fam. Juglandaceae: Carya , Annamocarya , Cyclocaria , Platycarya , Pterocarya , Rhoiptelea , ...
Nomina plantarum 3 [de / from: MMPND]:
Actinostrobus (3 tx, 2010), Araucaria (2011), Athrotaxis (3 tx, 2010),
Austrocedrus (1 tx, 2010), Calocedrus (2010), Chamaecyparis (2011),
Cryptomeria (2011), Cunninghamia (3 tx, 2011), Cupressus (2011), ×
Cuprocyparis (3 tx, 2010), Diselma (1 tx, 2010), Fitzroya (1 tx, 2010),
Fokienia (1 tx, 2010), Glyptostrobus (1 tx, 2010), Juniperus (2011),
Metasequoia (2010), Microbiota (1 tx, 2010), Neocallitropsis (1 tx, 2010),
Papuacedrus (1 tx, 2010), Pilgerodendron (1 tx, 2010), Pinus (2011),
Sequoia (1 tx, 2010), Sequoiadendron (3 tx, 2010), Taiwania (2 tx, 2010),
Taxodium (2010), Tetracliinis (1 tx, 2010), Thuja (2011),
Thujopsis (2010), Widdringtonia (2010), Xanthocyparis (3 tx, 2010),
Enset (2011), Musa (2011), Musa-cv (2011),
Gèneres que MMPND va publicar amb les aportacions que hem fet (tant des del punt de vista taxonòmic com en moltes de les llengües) i on la llengua catalana és més rellevant (Aquests gèneres contenen 5 o més tàxons (tx) o els que s’indiquen)
 
Genres that MMPND published with our contributions (both from the taxonomic standpoint and in many languages) and where the Catalan language is more relevant (These genres contain 5 or more taxa or those listed)

 

(amb el suport de l'Institut d'Estudis Catalans)
(with the support of the Institute of Catalan Studies)

Llengües / Languages (8/9): ca, (aran ⊂ oc), es, fr, en, de, it, pt, nl

Altres llengües / Other languages:  

Els noms científics estan formats per noms llatins o llatinitzats, se solen escriure en lletra cursiva (si el text general és en lletra rodona). La resta de components (f., var., subsp., ×, nom. illeg., nom. superfl., opus utique oppr., etc.) així com també els noms de les 'Cultivars' i dels Autors (i: &, al., auct., ex) van en la lletra normal en que s'està escrivint. Aquí, de moment, per conveniència cada registre de la base té una única mena de lletra.
Scientific names are formed by Latin or Latinized names, they are usually written in italics (if the text is written in a regular type). The rest of the components (f., var., subsp., ×, name illeg., nom. superfl., opus utique oppr., etc.), as well as the names of the 'Cultivars' and the Authors (and: &, al., auct., ex) should be written in the same type as the rest of the text. Here, for the moment, for convenience, a single type of letter has been used for each record in the database.
(ISO 639) (LL) Llengua (ca): Language (en):
ca català, valencià català, valencià Catalan, Valencian
aran (⊂ oc) aranés (⊂ occitan) aranès (⊂ occità) Aranes (⊂ Occitan)
es español, castellano espanyol, castellà Spanish, Castilian
fr français francès French
en English anglès English
de Deutsch alemany German
nl nederlands neerlandès, holandès Dutch
it italiano italià Italian
pt, (gl) português, (galego) portuguès, (gallec) Portuguese, (Galician)

Nom científic / Scientific name

sp. nomen taxon-species: nom del tàxon / taxon name
gen. genus: gènere / genus (pl. genera)
gr. : grup /group
fam. > subfam.: família > subfamília / family > subfamily
sp1 × sp2: tàxon híbrid, taxons-espècies progenitores / hybrid taxon: parent taxa-species
syn. synonymus: noms sinònims / synonym names

subsp. subespecies
spp.:
var. varietas: varietat / variety
f. forma: forma / form
nom. illeg.: nom il·legítim, publicat vàlidament, però no està d'acord amb les normes ICBN. Nom homònim publicat posteriorment a un altre (el publicat primer seria el legítim) / illegitimate name, validly published name but it is not according to ICBN rules
nom. inval.: nom invàlid, nom no publicat vàlidament / invalid name, name not validly published
nom. nud.: nom nu, pelat; nom publicat sense descripció / nude name, name published without a description
nom. superfl. : nom superflu, nom il.legítim que era superflu quan es va publicar / superfluous name, illegitimate name that was superfluous when published
opus utique oppr. operautique oppressa: publicació suprimida en el ICBN / suppressed publication in ICBN
pro syn.:
'...' (= cv.): cultivar (epítet entre cometes simples), varietat cultivada / cultivar (epithet is enclosed within single quotation marks), culti(vated) var(iety)

Dist: WGSRPD = World Geographical Scheme for Recording Plant Distributions - Sistema geogràfic mundial per al registre de la distribució de les plantes:
n, natz = naturalitzada, subespontània / naturalized, subspontaneous   
c, cult = cultivada / cultivated   
[... = introduïda, al·lòctona, exòtica (sense especificar) / introduced, allochthonous, exotic (unspecified)   
cult-orn = cultivada ornamental / cultivated ornamental
incert = origen incert / uncertain origin
 
Forma vital (g = alçària de les gemmes persistents)
[Forma vital de Raunkiær , WCSP, Flora dels Països Catalans, ...]:
 
f.v.: Phan= Phanerophyta (macro-phanerophyta; g > 2-3 m); Nphan= Nanophanerophyta (2-3 > g > 0,2-0,5 m); Cham= Chamaephyta (0,2-0,5 > g > 0 m); Hemicr= Hemicryptophyta (g ~ 0 m, gemmes arran de terra); Geoph= Geophyta (g < 0 m, gemmes subterrànies);   -rh= rhizomata;   -sc= scandentia
 
h: alçària total de l'arbre o de la planta
 
Distribució, forma vital i alçària, depenen dels tàxons que es considerin sinònims / Distribution, life-form and height, depend on taxons that are considered synonyms
 
Fam.: (in: nom del gènere / genus name) Familia: Família / Family
 
N:
NB: Nota bene, Explicacions generals / Note well. General explanations.
NT, NTAXON: Explicacions taxonòmiques. Altres punts de vista, especialment: / Taxonomic explanations. Other points of view, especially: "WCSP", "The Plant List", "GRIN", etc. (cf. ...)
NT(~syn): Vegeu (->) possibles sinònims (sinònims segons alguns autors) / See (->) possible synonyms (synonyms by some authors), (cf. ...)
NB(vern): Explicacions sobre el nom vernacle. Vegeu (->) el nom vernacle del tàxon ... / Explanation about vernacular names. See (->) the vernacular names of the taxon ... . (cf. ...)
 
SPREF: Espècie referent o model, ens serveix com a exemple principal / Referential or model species, it serves as the prime example
Fent servir el genus Castanea com a mostra:
Les espècies o taxons tenen unes característiques semblants. Per reduir la repetició de molts dels termes (castanyer, castanya, candela / ament, etc.) s’usen:
- Codis comuns ([frut], [uspl-], [ling], etc.) en totes les llengües
- Alguns termes ([flos], etc.) s’agrupen en el nom del gènere (Castanea spp.)
- Altres termes s’agrupen en l’espècie referent (en aquest cas, Castanea sativa), amb la qual el lector, segurament, està més familiaritzat)
- Es fan les remissions corresponents (->) de termes
Using Castanea genus as a sample:
Species or taxa have similar characteristics. To reduce the repetition of many of the terms (chestnut tree, chestnut, catkin, etc.) are used:
- Common codes ([fruit], [uspl-], [ling], etc.) in all languages
- Some terms ([flos], etc.) are grouped in the genus name (Castanea spp.)
- Other terms are grouped in the referential species (in this case, Castanea sativa), with which the reader, surely, is more familiar)
- The corresponding references (->) of terms are made
Codis Comuns / Common codes
[pr]: nom preferent / preferred name
[pr//]: Nom homònim però considerat preferit, recomanat (provisionalment pot ser considerat nom principal de l'espècie) / Homonym name but considered preferred, recommended (can be provisionally considered as the species main name)
[//]: Nom homònim (nom idèntic que es refereixi a 2 o diversos tàxons) considerat no preferit, no recomanat. Nom ambigu / Homonym name (Identical name that refers to 2 or more taxa) considered not preferred, not recommended. Ambiguous name
 
[impr] improprius: impropi / inappropriate, misapplied
 
[arbr] arbor: arbre / tree
[arbt] arbustum: arbust / shrub, bush
[ftex] frutex: mata (arbust de poca alçària, < 0,50 m), subarbust / subshrub, shrub
[nana] planta nana, pumila: planta nana / dwarf plant
[iuvn] iuvenis: exemplar jove, petit, plançó / young specimen
 
[silv] silvaticus, silvestris: salvatge, silvestre, boscà / wild
[cult] cultus: cultivat / cultivated
[cult-orn] : cultivada ornamental / ornamental cultivated
[cult-frut], [prod-frut]: cultivada - producció de fruit / cultivated - fruit production
[uspl-] ...: nom d'acord amb l'ús o utilitat de la planta / name according to the use or utility of the plant
[uspl-][-frut]: ... pel fruit / ... for fruit
[uspl-][-lign]: ... per la fusta / ...for wood
 
[radx] radix: arrel / root
[rami] rami: branques / branches
[foli] folium: fulla (pl. fulles) / leaf (pl. leaves)
 
[flos] flos: flor, inflorescencia / flower, inflorescence
[amnt] amentum: gatell, ament / catkin, ament, amentum
[frut] fructus: fruit, infructescència / fruit, infrutescence
[frre] fructus+recens, viridis: fruita fresca / fresh fruit
[frnx] fructus+siccus, nux: fruit sec, fruita seca / nut
[frds]: fruita dessecada / dried fruit
[strb], [cons] strobilus, conus: con, pinya, (estróbil, òrgan fructífer) / cone, (strobilus, strobile, fruit organ)
[cupl] cupula: cúpula, involucre / cupule, involucre, ~husk
[semn] semen: llavor, grana, sement / seed, grain
 
[cort] cortex: escorça / bark, cortex
[lign] lignum, materia lignea: fusta, tronc (ligne, lleny), fusta comercial / timber, lumber, wood; commercial name
[lupt] lupia: fusta de llúpia, de l'arrel / burr, bur; burl (American English)
 
[prod] :producte / product
[cera] cera: cera / wax
[mann] manna: mannà (substància gomosa i dolça que flueix del freixe de flor i d'altres) / manna (gummy and sweet substance that flows from the flowering ash and others)
 
[olem] oleum: oli / oil
[oles] essentia: essència, oli essencial / essential oil, essence
[pots] potus: beguda / drink, beverage
[vimn] vimen (calathoplectica): vímet - branca flexible (cistelleria) / wicker, withy, withe (basketry, wickerwork)
[aspg] asparagus: nom de l'espàrrec, turió o brot tendre comestible / asparagus name, turio or edible young shoot
[rhiz] rhizomata, radix: urpa de les esparregueres, rizoma suport dels borrons o gemmes / asparagus crown, rhizome or planting root support of buds
 
[lign-vetl-perf] lignum + vetulus + perforare: Fusta vella danyada per barrinadors que és reutilitzada per fer mobles "rústics" / Old wood damaged by borers that is reused to make "rustic" furniture Ex: wormy chesnut
[bacl] baculum: bastó de passeig / passejar / walking-stick